طراحی سایت

طراحی سایت

به مجموعه اقداماتی که انجام می گیرد و منجر به خلق یک وبسایت می شود، به اختصار طراحی وبسایت گویند.

البته بعضی از اوقات وبسایت ها طراحی و خلق نمی شوند، فقط کپی می شوند، آن هم یک نوعش است.

 

2017-12-26T00:31:51+00:00